آلومینیوم در تجهیزات پزشکی

مواد مورد استفاده در تجهیزات پزشکی مواد کمی وجود دارند که می توانند الزامات مورد نیاز برای ساخت تجهیزات پزشکی را برآورده کنند. آلومینیوم یک از آن هاست. آلومینیوم فلزی غیر سمی، مستحکم و در عین حال سبک است که…

متن کامل