اکستروژن آلومینیوم (Extrusion Aluminium)

اکستروژن آلومینیوم اکستروژن پروفیل آلومینیوم در واقع یک فرآیند کار گرم است که در آن بیلت‌های آلومینیومی تحت فشار قرار گرفته و از یک مقطع با شکل مشخص که قالب نام دارد، عبور داده می‌شود. محصول خروجی، لوله ، میله…

متن کامل