اکستروژن Extrusion

اکستروژن Extrusion اکستروژن پروفیل آلومینیوم در واقع یک فرآیند کار گرم است که در آن بیلت های آلومینیومی تحت فشار قرار گرفته و از یک مقطع با شکل مشخص که قالب نام دارد، عبور داده می شود. محصول خروجی، لوله…

متن کامل