کاربرد آلومینیوم در ساخت کشتی‌ها

کاربرد آلومینیوم  مطمانا می‌توان گفت گسترش و پیشرفت صنعت دریایی مرهون کاربرد آلومینیوم دراین صنعت است. از آلومینیوم می‌توان در ساخت بدنه کشتی، اسکله، شناورها و... استفاده کرد.     امروزه در ساخت اکثر کشتی‌های کروز ، مسافرتی ، نظامی…

متن کامل