افزایش قیمت آلومینیوم طی تحریم‌های اعمالی آمریکا

افزایش قیمت آلومینیوم  بازار جهانی آلومینیوم تحت تاثیر تحریم‌هایی که آمریکا علیه راسال Rusal، تولیدکننده‌ی آلومینیوم در روسیه، وضع کرده، به شدت دچار آشفتگی شد. و در نتیجه سبب افزایش قیمت آلومینیوم در جهان گردید. راسال، یکی از مهم ترین…

متن کامل