افزایش قیمت جهانی آلومینیوم طی تحریم های اعمالی آمریکا بر تولید کننده ی روسی

بازار جهانی آلومینیوم تحت تاثیر تحریم هایی که آمریکا علیه راسال Rusal ، تولید کننده ی آلومینیوم در روسیه ، وضع کرده، به شدت دچار آشفتگی شد. راسال ، یکی از مهم ترین بخش های زنجیره ی تامین آلومینیوم  در…

متن کامل